Informatie Corona virus

Beste gast

Richtlijnen voor verblijfsrecreatie in de Kempengemeenten

Ondernemers in de verblijfsrecreatie die gasten willen ontvangen, moeten voldoen aan onder-
staande richtlijnen. Deze komen voort uit de noodverordening van 15 juni jl. We verwachten dat –
voor zover nodig - deze richtlijnen vooraf worden gedeeld met alle bezoekers. De eigenaar / be-
heerder / exploitant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen én de algemene
richtlijnen van het RIVM en zal, indien nodig, bezoekers hierop aanspreken. Politie en boa’s van de
gemeente kunnen handhaven op naleving van de noodverordening.

Algemene richtlijnen voor alle vormen van verblijfsrecreatie

✓ Bezoekers / medewerkers moeten thuisblijven wanneer zij last hebben van neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts. Als bezoekers tijdens het verblijf ziek worden, moeten zij hetzij naar
huis, hetzij contact opnemen met een huisarts. In beide gevallen moeten zij dit direct telefo-
nisch melden bij de receptie;
✓ Eet- en drinkgelegenheden mogen onder dezelfde voorwaarden open als reguliere horeca.
Daarbij geldt dat er altijd minimaal 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
✓ Maak op voorhand goede afspraken met de gasten, zodat er tijdens hun verblijf zo min moge-
lijk fysiek contact is. Denk hierbij aan: aankomst, op voorhand het nummer / de naam van de
kampeerplek / het huisje doorgeven, sleuteloverdracht, afspraken over gebruik receptie (maxi-
maal één bezoeker naar binnen, contactloos betalen) en onderstaande richtlijnen.
✓ Bowlen, darten en biljarten is weer toegestaan onder de volgende voorwaarden:
o In de zaak mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn, die vooraf moeten reserveren en
te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
o Per spel mag één persoon actief zijn. De andere personen dienen aan een tafel of aan
de bar te zitten.
o Activiteiten in competitieverband zijn niet toegestaan.

✓ De richtlijn om 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden
en voor kinderen tot 18 jaar onderling.

Campings en vakantieparken

✓ Bezoekers mogen op een camping of vakantiepark verblijven. Als mensen niet tot hetzelfde
huishouden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
✓ Campers mogen op een camping of vakantiepark staan. Overnachten in de camper langs de
openbare weg is niet toegestaan;
✓ Stortplaatsen voor chemische toiletten mogen gebruikt worden. Bij het legen van chemische
toiletten moet 1,5 meter afstand worden gehouden van andere vakantiegangers;
✓ Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5
meter afstand te houden tussen de klanten. Werk bijvoorbeeld met een maximaal aantal win-
kelmandjes. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, bied dan eventueel de moge-
lijkheid om boodschappen te bestellen en/of te laten bezorgen. Zorg dat bezoekers de noodza-
kelijke boodschappen alleen doen en niet met het hele huishouden;
✓ Zorg ervoor dat de huuraccommodaties na ieder verblijf grondig gereinigd worden;
✓ Zwemgelegenheden mogen open. Nadere info vindt u in het zwembadprotocol en in de korte
richtlijn Veilig zwemmen in coronatijd op https://water-vrij.nl/organisaties/;
✓ Het is toegestaan om in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, dan
wel in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, samenkomsten tot 30 personen (exclusief


personeel) te laten plaatsvinden of te (laten) organiseren. Daarbij moeten zij, als zij 18 jaar of
ouder zijn, 1,5 meter afstand in acht nemen.

B&B en hotels

✓ Gasten mogen in een B&B of hotel verblijven. Als mensen niet tot hetzelfde huishouden beho-
ren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
✓ Zorg ervoor dat de kamers na ieder verblijf grondig gereinigd worden;

Groepsaccommodaties

✓ Bezoekers mogen op een groepsaccommodatie verblijven. Als mensen niet tot hetzelfde huis-
houden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
✓ Voor groepsaccommodaties gelden geen specifieke regels m.b.t. activiteiten. Dat betekent dat
daar in beginsel samenkomsten tot 30 personen per accommodatie (exclusief personeel) mo-
gelijk zijn. Deze accommodaties moeten dan wel zodanig zijn ingericht dat alle aanwezigen
van 13 jaar of ouder te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen;
✓ Het is toegestaan om in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, dan
wel in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, samenkomsten tot 30 personen per accommo-
datie (exclusief personeel) te laten plaatsvinden of te (laten) organiseren. Daarbij moeten zij,
als zij 18 jaar of ouder zijn, 1,5 meter afstand in acht nemen.

Deze richtlijnen gaan in per 15 juni 2020 en vervangen de richtlijnen van 1 juni jl. en zijn geldig tot-
dat er een nieuwe noodverordening verschijnt. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de web-
site van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (www.vrbzo.nl/noodverordening )

Bergeijk, 15 juni 2020